“Nu contează cât de dureros este adevărul, el nu poate răni sau degrada la fel de mult precum minciuna..”
Dudley Moore

instante-de-judecataConform prevederilor art.24 din Constituția României, coroborate cu cele ale art.13 din codul de procedură civilă și cu cele ale art.10 din codul de procedură penală, dreptul la apărare este garantat, iar în tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

Activitatea avocatului este guvernată de prevederile Legii nr.51/1995 completate cu cele ale Statutului profesiei de avocat și se realizează prin următoarele activități pe care le oferim:

a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;

e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;

f) activităţi de mediere;

g) activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

i) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

logo_avocatÎn realizarea uneia sau a mai multor din activitățile de mai sus, avocatul încheie cu persoana solicitantă un contract de asistență juridică. De regulă, conținutul acestuia este conform Anexei 1 a Statutului profesiei de avocat, dar de comun acord se pot adăuga cluze suplimentare.

Procesul juridic are insă mai multe etape. De exemplu, judecata în fața instanței de fond și judecata în fața instanței de apel. În materie penală este și faza prealabilă a urmăririi penale. De asemena, ulterior judecății este și faza executării silite. Normele juridice de organizare a profesiei de avocat impun a se încheia pentru fiecare fază procesuală un contract de asistență juridică separat.

Raportul juridic dintre avocat și client, cât și actele juridice încheiate între aceștia, sunt confidențiale și ocrotite de lege. În acest sens, Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu.

Avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relaţii niciunei autorităţi sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredinţată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă din partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauză. Cu toate acestea, calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de avocat cu privire la faptele şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părţi în cauză. În această situație, dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfăşura nici o activitate profesională în acea cauză.

Avocatul nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe şi nu poate pleda împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.